شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

پیچ و مهره هایتیشن

کاتالوگ: 

پیچ و مهره مخصوص بستن اتصالات بر روی لدر

مشخصه ها: